Natječaj Europske zaklade za mlade za dodjelu bespovratnih sredstava
12. veljače 2014.
Europska zaklada za mlade

12

velj

Europska zaklada za mladeEYF dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama mladih te drugim nevladinim organizacijama koje rade s mladima, a koje doprinose ostvarivanju ciljeva Vijeća Europe.

Europska zaklada za mlade (European Youth Foundation – EYF) osnovana je 1972. godine kako bi osigurala potporu aktivnostima mladih. Namjera je potaknuti suradnju mladih u Europi i poduprijeti aktivnosti promocije mira, razumijevanja i suradnje uvažavajući vrijednosti ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.

EYF dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama mladih te drugim nevladinim
organizacijama koje rade s mladima, a koje podrazumijevaju neke od sljedećih aktivnosti koje podržava Vijeće Europe:

-edukative, društvene i humanitarne aktivnosti Europskog karaktera,

-aktivnosti koje doprinose jačanju mira i suradnje u Europi,

-aktivnosti usmjerene umrežavanju mladih u Europi, posebice razmjeni znanja,

-aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći na području Europe i nerazvijenih zemalja (kulturne, edukativnih ili socijalne usluge)

-istraživanja vezana za mlade

 

Financijske potpore Zaklade dodjeljuju se u okviru pet kategorija:


Međunarodni susreti mladih – organiziranje međunarodnih susreta mladih usmjerenih za mlade voditelje, uključujući seminare, konferencije, radionice, kampovi i festivali, itd. EYF pokriva 2/3 ukupnih troškova. Maksimalan iznos pojedinačne potpore: 20.000 EUR


Godišnji programi za mlade – uključuje niz aktivnosti koje se odvijaju tijekom godine, međunarodne aktivnosti, pilot aktivnosti i publikacije (uključujući i razvijanje web-a). Prijavljene aktivnosti bi trebale podržavati vašu strategiju i operativni plan za narednu godinu ili godine.

Maksimalan iznos pojedinačne potpore: 50.000 EUR


Strukturne potpore – na godišnjoj razini dodjeljuju se potpore međunarodnim organizacijama ili mrežama mladih za financiranje dijela generalnih administrativnih troškova za obavljanje njihovih redovnih aktivnosti na Europskoj razini. Maksimalan iznos godišnje potpore: 25.000 EUR


Regionalne strukturne potpore – Zaklada pokriva dio administrativnih troškova regionalnim mrežama, u cilju stvaranja Europske strukture organizacije. Maksimalan iznos regionalne strukturna potpore: 10.000 EUR


Pilot aktivnosti – predstavlja intervencije u cilju rješavanja specifičnog društvenog problema prepoznatog u lokalnoj zajednici. Maksimalan iznos potpore: 10.000 EUR


Rok za prijavu:


1. travnja 2014:

– za aktivnosti između 1. siječnja i 30. lipnja 2015

– za godišnje programe za 2015. Godinu


1. listopada 2014:

– za međunarodne aktivnosti između 1. travnja i 31. prosinca 2015.
–    za godišnje programe za 2015. Godinu


– za regionalne strukturne potpore za 2015


1. listopada 2015:

– za strukturne potpore za 2016. i 2017. (međunarodne NVO/organizacije)
Nema fiksnog roka za pilot aktivnosti, koje moraju biti predana minimalno tri mjeseca prije početka aktivnosti.

Više informacija pronađite ovdje.