Obavijest prijaviteljima na natječaje iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023.
20. listopada 2020.
KOVA8561

20

lis

KOVA8561Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kod obrade prijava na natječaje iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina učestalo se susreće s prijavama za koje je potrebno tražiti dopune što značajno otežava obradu a cijeli proces usporava i produžuje. Gotovo za 100% prijavljenih projekata od prijavitelja se traži dopuna, obrazloženje ili ispravak. Navedeno je bilo i razlog što se izmjenama Programa uvela obvezna dokumentacija uz svaku prijavu.

Potrebno je naglasiti kako se u mjeri Ulaganja u vinarije i marketing vina može započeti s aktivnostima odmah po prijavi na Natječaj te korisnik ne mora čekati Odluku o odobrenju projekta za početak aktivnosti. Izuzetak su jedino projekti gdje je jedna od aktivnosti rekonstrukcija objekta te u tom slučaju aktivnosti mogu započeti nakon utvrđivanja činjeničnog stanja odlaskom na teren i izdavanja nalaza kontrole na terenu za što također nije potrebno čekati Odluku o odobrenju projekta od strane Agencije za plaćanja. 

U mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda svi podnositelji koji su zaprimili pozitivno mišljenje kontrole na terenu mogu započeti s aktivnostima iz projekta, prije izdavanja same Odluke o odobrenju projekta.

Što se zahtjeva za isplatu tiče, gotovo sve zahtjeve za isplatu potrebno je naknadno dopuniti, obrazložiti ili ispraviti.

Osim prethodno navedenih izmjena, kako bi ubrzali proces i omogućili korisnicima bržu realizaciju projekata, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja izmijenili su i unaprijedili propise i procese, pa je:

  • omogućena isplata po završenoj aktivnosti u obje mjere
  • uvedena najava natječaja kako bi korisnici imali dovoljno vremena za što kvalitetniju pripremu dokumentacije

Cilj svega što se poduzima je unaprijediti kvalitetu zaprimljenih zahtjeva, smanjiti broj dopuna, ubrzati obradu a time i isplatu sredstava, na obostrano zadovoljstvo svih, posebice naših korisnika.