NATJEČAJ ZA UDRUGE MLADIH I ZA MLADE//Europska zaklada za mlade (European Youth Foundation)
26. veljače 2014.
eyf logo

26

velj

eyf logoEuropska zaklada za mlade (European Youth Foundation) dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama mladih te drugim nevladinim organizacijama koje rade s mladima.
Na natječaj se mogu javiti organizacije i mreže mladih te druge nevladine organizacije koje rade s mladima, a koje podrazumijevaju neke od sljedećih aktivnosti koje podržava Vijeće Europe:

-edukativne, društvene i humanitarne aktivnosti Europskog karaktera     

-aktivnosti koje doprinose jačanju mira i suradnje u Europi

-aktivnosti usmjerene umrežavanju mladih u Europi, posebice razmjeni znanja
             -aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći na području Europe i nerazvijenih zemalja (kulturne, edukativnih ili  socijalne usluge)
             -istraživanja vezana za mlade

Financijske potpore Zaklade dodjeljuju se u okviru pet kategorija:


1. Međunarodni susreti mladih – organiziranje međunarodnih susreta mladih usmjerenih za mlade voditelje, uključujući seminare, konferencije, radionice, kampovi i festivali, itd. EYF pokriva 2/3 ukupnih troškova. Maksimalan iznos pojedinačne potpore: 20.000 EUR


2. Godišnji programi za mlade -uključuje niz aktivnosti koje se odvijaju tijekom godine, međunarodne aktivnosti, pilot aktivnosti i publikacije (uključujući i razvijanje web-a). Prijavljene aktivnosti bi trebale podržavati vašu strategiju i operativni plan za narednu godinu ili godine.
Maksimalan iznos pojedinačne potpore: 50.000 EUR

3. Strukturne potpore – na godišnjoj razini dodjeljuju se potpore međunarodnim organizacijama ili mrežama mladih za financiranje dijela generalnih administrativnih troškova za obavljanje njihovih redovnih aktivnosti na Europskoj razini. Maksimalan iznos godišnje potpore: 25.000 EUR

4. Regionalne strukturne potpore – Zaklada pokriva dio administrativnih troškova regionalnim mrežama, u cilju stvaranja Europske strukture organizacije. Maksimalan iznos regionalne strukturna potpore: 10.000 EUR

5. Pilot aktivnosti – predstavlja intervencije u cilju rješavanja specifičnog društvenog problema prepoznatog u lokalnoj zajednici. Maksimalan iznos potpore: 10.000 EUR

Rok za prijavu:
1. travnja 2014:
– za aktivnosti između 1. siječnja i 30. lipnja 2015
– za godišnje programe za 2015. godinu
1. listopada 2014:
– za međunarodne aktivnosti između 1. travnja i 31. prosinca 2015.
– za godišnje programe za 2015. godinu
– za regionalne strukturne potpore za 2015
1. listopada 2015:
– za strukturne potpore za 2016. i 2017. (međunarodne NVO/organizacije)

 

Nema fiksnog roka za pilot aktivnosti, koje moraju biti predana minimalno tri mjeseca prije početka aktivnosti.

 

Više na linku: http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show