[NAJAVA JLS] JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
30. siječnja 2018.
asd

30

sij

asd

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje ”Najavu Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada”. 

Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao Posredničko tijelo razine 1, objavit će ograničeni poziv Fondu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.- 2020. godina.

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

I. Predmet Javnog poziva za iskaz interesa

U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, transparentnosti i pojednostavljenja procedura te postizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), najavljuje Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve JLS-ove.

U svrhu osiguranja sredstava iz europskog Kohezijskog fonda, Fond će se kao jedini prihvatljivi Prijavitelj javiti na Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, naknadno objaviti u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godina, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (u daljnjem tekstu: OPKK). Projekt se smatra odobrenim po donošenju Odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nakon čega se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1), Fonda kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) i Fonda kao Korisnika. Nakon sklapanja cit. Ugovora Fond će provesti postupak javne nabave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Sa svakom JLS kojoj se odobri zahtjev, Fond će sklopiti poseban ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

II. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Prijavu na javni poziv za iskaz interesa moći će ostvariti isključivo JLS-ovi koji:

–       imaju sjedište na području Republike Hrvatske;

–       imaju važeći Plan gospodarenja otpadom JLS, usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), kojim je propisan sadržaj Plana gospodarenja otpadom JLS-a, te su propisani ciljevi za odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje odlaganja otpada;

–       dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu;

–       prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada;

–       nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema RH.

III.  Način sufinanciranja

Način financiranja projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sastoji se od tri aktivnosti: 

Aktivnost 1. – Nabava spremnika

Nabava spremnika je predmet Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima, koji će se objaviti od strane Fonda nakon ove Najave javnog poziva za iskaz interesa JLS-a. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bit će predmet Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE, sufinancirat će se iz OPKK u visini do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat će se u proračunu JLS-ova.

 Aktivnost 2. – Informiranje, promidžba i vidljivost projekta

Informiranje, promidžbu i vidljivost projekta provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva  za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurati će Fond. 

Aktivnost 3. – Upravljanje projektom

Upravljanje projektom provodit će Fond, u okviru Ograničenog poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojeg će naknadno objaviti MZOE. Sufinanciranje ovih aktivnosti osigurati će se iz OPKK u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osigurati će Fond.

Broj zahtjeva  koje JLS-ovi mogu dostaviti biti će ograničen, odnosno svaka JLS može dostaviti po 1 (jedan) zahtjev.

IV.  Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na Aktivnost 1. projekta su nabava spremnika raznih zapremina za odvojeno prikupljanje otpadnogpapira, stakla, plastike, tekstila i biootpada (uključujući vrtne kompostere).

 
V. Objava Javnog poziva za iskaz interesa JLS-ima
Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima, u roku do 30 dana, od dana ove Najave.

 
VI. Ostale informacije 

Svoje prijedloge na ovu Najavu JLS-ovi mogu dostaviti na e-mail adresu: spremnici@fzoeu.hr zaključno do 13. veljače 2018. godine.